Diaconie

Omzien naar elkaar

Dat is kortgezegd het belangrijkste doel van de diaconie. En dat geldt zowel binnen de kerkelijke gemeente, maar ook daarbuiten: in Hilversum en wereldwijd. Dat is een Bijbelse opdracht voor iedere christen, maar de diakenen ondersteunen hierbij en nemen hierin het voortouw.

In iedere wijkgemeente is een aantal diakenen aangesteld. Zij hebben de volgende taken mee gekregen bij hun aanstelling:

 • Elkaar en de gemeente aansporen om inhoud te geven aan termen als barmhartigheid, gerechtigheid, gastvrijheid en offervaardigheid;
 • Oog hebben voor nood in de gemeente en daarop handelen;
 • Het stimuleren, coördineren en faciliteren van de hulp die vanuit de gemeente wordt gegeven.

De diaconie is actief op verschillende gebieden. Uiteraard binnen de gemeente, maar ook in Hilversum en (inter)nationaal vervult zij een belangrijke taak.

 

Heb je hulp nodig?

Wij kunnen niet beloven dat wij jouw problemen kunnen oplossen, maar we hebben altijd een luisterend oor en helpen graag waar dat kan. Heb je hulp nodig, dan kun je het best contact opnemen via e-mail met diaconie@deverbindinghilversum.nl

 

Wil je zelf helpen?

Natuurlijk kan dat ook! Zowel door te doen (laat het weten via bovenstaand e-mailadres) als door te geven:

De Verbinding Hilversum is een ANBI geregistreerde organisatie. Giften kunnen worden overmaken op NL24RABO01073.26.825 t.n.v. ‘Diaconie de Verbinding Hilversum’.

Binnen de gemeente

 • De diaconie richt zich op jongeren die zichzelf in een moeilijke situatie bevinden (Jeugddiaconaat). Daarnaast richt zij zich op jongeren om hen bewust te maken van nood in de wereld en wat zij hierin kunnen betekenen.
 • De diaconie wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het afnemen van eenzaamheid, met name onder ouderen en zieken.
 • De diaconie heeft persoonlijk contact met gemeenteleden en is daardoor bekend met alles wat er speelt en mogelijk hulp behoeft.
 • De diaconie organiseert en coördineert allerlei vormen van praktische hulp aan gemeenteleden, zoals:
 • Het regelen van chauffeurs voor mensen die niet zelfstandig de kerk kunnen bezoeken
 • De ‘kerktelefoon’, een mogelijkheid om vanuit huis mee te luisteren met de dienst
 • “Avondmaal aan huis” voor ouderen of zieken die onze diensten niet kunnen bezoeken.
 • De diaconie is ook verantwoordelijk voor de inzameling van de “gaven”. De financiële bijdragen van gemeenteleden tijdens de kerkdiensten, bestemd voor goede doelen, waarvoor jaarlijks een collecterooster wordt opgesteld.

Binnen Hilversum

 • Zichtbaar zijn: al dan niet in samenwerking met andere (diaconieën van) kerkelijke gemeenten.
 • Contact onderhouden met de Gemeente Hilversum en lokale hulpverlenende instanties, zoals de Voedselbank, Schulphulpmaatje, HiP, etc.
 • Hulp bieden aan inwoners van Hilversum die in moeilijke omstandigheden verkeren. Daar waar mogelijk verwijzen we door naar professionele hulp.
 • Hulp aan vluchtelingen. Hen ondersteunen waar dat kan, omdat Christus liefde grenzeloos is.

(Inter)nationaal

 • Financiële ondersteuning: er wordt jaarlijks een collecterooster samengesteld met wisselende lokale-, nationale- en internationale doelen die invulling geven aan werelddiaconaat.
 • Ondersteuning diaconale missies: het stimuleren, coördineren en faciliteren van gemeenteleden die actief invulling (willen) geven aan werelddiaconaat.